جک جدید جک خفن جک باحال http://1000jok.mihanblog.com 2020-07-06T01:55:53+01:00 text/html 2015-09-13T08:42:27+01:00 1000jok.mihanblog.com قطره قطره جک باحال 94 http://1000jok.mihanblog.com/post/2 <table width="95%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="center" summary="اس ام اس خنده دار اس ام اس جدید"><tbody><tr><td style="font-size: 11px; text-align: right;"><p style="margin: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span><h2 style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 20px; font-weight: normal; color: rgb(102, 102, 68); margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div dir="RTL" style="font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px;"></div></span></h2><h2 style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 20px; font-weight: normal; color: rgb(102, 102, 68); margin: 0px;"><br></h2><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">نفهمیدیم این چه حکایتی هست که هر وقت دستشوییت می گیره می تونی تا دو ساعت نگهش داری ولی تا داخل دستشویی میشی اصلا مهلت نمیده که کمربندت رو در بیاری ! ! !</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">یه روز یه خره به یه اسبه با حسرت نگاه می کنه با خودش میگه :</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">" ای کاش ادامه تحصیل می دادم ! ! ! "</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><h2 style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 20px; font-weight: normal; color: rgb(102, 102, 68); margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div dir="RTL" style="font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px;"><p style="margin: 0px;">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">دیروز رفتم یک کیـسه خون دادم.</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">.</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">.</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">.</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">.</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">.</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">.</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">دو تا کیســـه خون بهم زدن تا به هوش بیام!!!</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">یارو گفـــت دیگه این ورا پیدات نشه !!!</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">امروز به طور عجیبی دلم به حال انگشت وسطی پام خیلی سوخت</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">!!<br>.<br>.<br>.<br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">.</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">طفلکی خیلی مظلومه توجه کرده بودید؟!</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">نه مثل شست تو چشمه</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">نه مثل اون کنار شست بلنده</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">نه مثل این دوتا کناری به در و دیوار هی می خوره</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">همین طور تنهای تنها</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">زندگیش یکنواخت</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">فقط زنده س</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">زندگی نمی کنه که</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">انگشت وسطی پام خیلی دوست دارم</span></span></p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">چن روز پیش مخاطب خاصم بهم گفت : کی رو از همه بیشتر دوست داری؟ ؟ ؟<br>منم گفتم : مامانم . . .&nbsp;<br>گفت : بعد از اون کی ؟ ؟ ؟<br>گفتم : بابام . . .<br>گفت : بعد از بابات کی ؟ ؟ ؟<br>گفتم : داداشم . . .&nbsp;<br>گفت : یعنی منو دوست نداری ؟ ؟ ؟<br>گفتم : تو پرسیدی که کی رو از همه بیشتر دوست داری نگفتی که عاشق کی هستی ؟ ؟ ؟<br>یه دفه ذوق کرد داشت از خوشحالی سکته می کرد و گفت : حالا عاشق کی هستی ؟ ؟ ؟<br>گفتم : رئال ماردید . . .<br>نمی دونم وسه چی قهر کرد و رفت ؟ ؟ ؟ فک کنم بارسایی بود . . .&nbsp;<br><br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px; text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">آقای مجری : من دو ساعت هست دارم تو رو هی صدا می زنم . صدام رو نشنیدی ؟</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">پسر عمه زا : چرا شنیدم</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">آقای مجری : پس چرا جواب ندادی ؟</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">پسر عمه زا : اهمیت ندادم</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">!!!<br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">یعنی هلاک این همه صداقتشم</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">...</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p></div></span></span></span></span></span></span></span></span></h2><h2 style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 20px; font-weight: normal; color: rgb(102, 102, 68); margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div dir="RTL" style="font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 22px;"><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">میترسم امسال كاغذ بذارن كف دستم</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">...<br>.<br>.</span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">.</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">بگن الكى مثلا این عیدیته</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">آخه این چى بود مد كردید</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">شما!!!</span></span></p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">هشدار به آقایان&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">:<br></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">در روز های پایانی سال اگر از همسر یا مادر خود مهربانی دیدید فوری محل را ترک کنید! خطر خانه تکانی حتمی است</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">. . .</span></p></div></span></span></span></span></span></span></span></span></h2><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; line-height: 22px;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">یه روز غضنفر با دوستش دو تا خر میخرن . . .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; line-height: 22px;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">دوستش ازش می پرسه : چه جوری این خر ها رو از هم دیگه تشخیص بدیم ؟ ؟ ؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; line-height: 22px;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">غضنفر میگه : من یه دونه از گوش های خرمو می برم ، اونی که یه گوش داره مال منه یکی دیگه هم مال تو . فرداش میان می بینن خر غضنفر از روی حسادت گوش خر دوستشو خورده .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; line-height: 22px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">دوستش میگه : حالا چیکار کنیم ؟ ؟ ؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; line-height: 22px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">غضنفر میگه : من جفت گوش های خرمو می برم تا از هم دیگه معلوم بشن . بازم فرداش میان می بینن قضیه همونه و خر غضنفر گوش خر دوستشو کنده .</span></span></p><div dir="RTL" style="line-height: 22px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">دوستش میگه : حالا چیکار کنیم ؟ ؟ ؟</span></div><div dir="RTL" style="line-height: 22px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">غضنفر میگه : عیب نداره . من دم خرمو می برم تا . . .</span></div><div dir="RTL" style="line-height: 22px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">فرداش میان می بینن بازم قضیه همونه . . .</span></div><div dir="RTL" style="line-height: 22px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">دوست غضنفر عصبانی میشه میاد به غضنفر میگه : حالا چیکار کنیم ؟ ؟ ؟</span></div><div dir="RTL" style="line-height: 22px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">غضنفر میگه : خب عیبی نداره ، حالا که این جوریه خر سفیده مال تو ، خر سیاهه مال من . . . .&nbsp;</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></span></div><h2 style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 20px; font-weight: normal; color: rgb(102, 102, 68); margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></h2><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><br></p><div dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 22px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">می خوام یه اعتــــــراف صادقانه کنم<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>یه دونه از سرگرمی هام اینه که روبروی دیوار دراز بکشم و با پاهام به دیوار فشار بیارم و بعد فرش زیرم تکون بخوره برم جلو فک کنم که دیوارو تکون دادم . . .</span></span><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">میدونی با این استاد هایی که میندازنت بعد بهت میگن : من ننداختمت خودت افتادی باید چیکار کرد ؟ ؟ ؟<br>باید بگیری بکشیشون بعد بهش بگی من که نکشتمت خودت مـــــــردی ! ! !</span><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><br></p><div dir="RTL"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">روزی یه مرده به سفر می ره و به محض ورود به اتاق هتل ، متوجه می شوه که هتلش دارای کامپیوتر هست . تصمیم می گیره به همسرش ایمیل بزنه . نامه رو می نویسه اما تو تایپ آدرس اشتباه می کنه و بدون اینکه متوجه بشه نامه رو می فرسته . در این حال نیز ، تو گوشه ی دیگه ای از این کره خاکــی ، زنی که به تازگی از مراسم خاکسپاری همسرش به خونش بر می گشته با این فکری که شاید پیام تسلیتی از دوستاش یا آشناهاش داشته باشه به طرف کامپیوترش می روه تا ایمیلاشو چک کنه . ولی پس از خوندن اولین نامه غش می کند و به زمین می افته . پسرش با شتاب به سمت اتاق مادرش می روه و مادرش رو&nbsp;نقش بر زمین می بینه و تو همون حال چشمش به صفحه ی مانیتور کامپیوتر می افته :</span></div><div dir="RTL"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div dir="RTL"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">گیرنده : همسر عزیزم</span></div><div dir="RTL"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">موضوع : من رسیدم</span></div><div dir="RTL"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div dir="RTL"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">می دونم که از گرفتن این نامه حسابی غافل گیر شدی . راستش اونا اینجا کامپیوتر دارن و هرکس به اینجا میاد می تونه واسه عزیزانش نامه بفرسته . من همین الان رسیدم و همه چیز رو چک کردم . همه چیز واسه ورود تو رو آماده هست . فردا می بینمت . امیدوارم سفر تو ام مثل سفر من بدون خطر باشه . وای چقدر اینجا گرمه ! ! ! دارم می سوزم . . .</span></div><div dir="RTL" style="line-height: 16.5px; border: none; padding: 0cm;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div dir="RTL" style="line-height: 16.5px; border: none; padding: 0cm;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div dir="RTL" style="line-height: 16.5px; border: none; padding: 0cm;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><div dir="RTL" style="line-height: 16.5px; border: none; padding: 0cm;"><br></div><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">می خوام که از پای اینترنت پاشم . . . ولی واقعا پاشم نمیاد<br>خداوندا خودت مرا بپاشون</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">حالا جدا ، انصافا این پراید وانت هایی که جدید اومـــده شبیه اون دمپایی های جلو بسته قدیمی نیست ؟ ؟ ؟<br></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">چن روزی بود که پسرک با آن ماشین مدل پایین خود مقابل درب خانه دخترک می ایستاد ولی پا پیش نمی گذاشت&nbsp;<br>دخترک هم کم کم به او علاقه مند شد<br>برای او عشق ، علاقه و محبت مهم تر از مادیات بود<br>برای او سوال بود که چرا همیشه تا درب خانه دخترک می آید ولی حرفش را به پدرم نمی زند<br>روزی مصمم شد و رفت تا حرف دل پسرک را گوش کند<br>درب را باز کـــرد و به او گفت : چرا شش ماه است که می آیی دم درب خانه ما ولی حرفی نمی زنی ؟ ؟ ؟</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">هدف تو از این کار چیست ؟ ؟ ؟<br>پسرک گفت : وای فای خونتون پســورد نداره . . .</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">یه بنده خدا پیرمرده توی پارک محله ما هر روز میاد می شینه و هنوزم که هنوزه خیلی اعتقاد به این داره که&nbsp;<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>دکل های ایرانسل رو هم مرحوم رضاشاه نصب کرده ! ! !</span><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">نمیدونم چرا هر چی حشرات موزی همانند عنکبوت ، عقرب ، مارمولک ، کلپاسه تو خونمون میاد همش به من میگن برو بکشش . . .&nbsp;<br>نمیونم مگه قیافه من شبیه تاروماره ؟ ؟ ؟<br></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به غضنفر میگن توی دعوا چن نفرو میتونی بزنی ؟ ؟ ؟<br>میگه : پاره آجرش باشه تعداد مهم نیس . . .<br></span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مورد داشتیم که یک کیلو اسید پاشیدن رو صورت دختره هیچیش نشده&nbsp;<br>.<br>.<br>.<br>.<br>وامونده آرایش که نیس " ایزوگامه "&nbsp;<br></span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">از دختره پرسیدم که تو چه سالی به دنیا اومدین ؟ ؟ ؟<br>بهم گفت : 70&nbsp;<br>ازش پرسیدم : چه ماهی ؟ ؟ ؟<br>گفت : خیلی ممنون مرسی تو هم خیلی ماهی ! ! !<br>بعضیاشون واقعا دچار توهم توطئه اند ها . . .<br></span><br><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"></span></span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">حتی مورد داشتیم که به دختره گفته شده کلیدF5&nbsp; رو بزن پس از کلی تفکر اول دکمه F رو فشار داده بعد همزمان با اون شماره 5 رو زده . . .<br></span><br><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"></span></span></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><br></p><div dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">یه روز یه گدا میره دم در خونه پیرزنه در می زنه پیرزنه میگه : بازم که تو اومدی گدایی ؟ ؟ ؟ ؟ ؟<br>گدا بهش میگه : چیه حتما انتظار داشتی بیام خواستگاریت . . . . .</span></div><div dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">تیغ که هست . . . رگ هم که هست . . . منم که هستم<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>وای وامونده وان نیستش که . . .&nbsp;<br>یه دونه از این لگن قرمزا داریم که منم توش جا نمیشم<br></span></div><div dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">یکی تو فقط راست میگی . . . یکی هم پینوکیو . . .&nbsp;<br>یکی تو فقط مهربونی . . . یکی هم خرس مهربون . . .&nbsp;<br>یکی تو فقط قشنگ راه میری . . . یکی هم تلسی تاکسیدو . . .&nbsp;<br>یکی تو فقط موهات قشنگه . . . یکی هم موهای آن شرلی . . .&nbsp;<br>یکی تو فقط خونت قشنگه . . . یکی هم خونه مادربزرگه . . .&nbsp;<br>یکی تو فقط سفیدی . . . یکی هم سفیدبرفی . . .&nbsp;<br>یکی من و تو فقط با هم خوبیم . . . یکی هم تام و جری . . .&nbsp;<br>یکی تو فقط سرکاری . . . یکی هم نفر بعدی که این پیامو میخوای واسش بفرستی . . .</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">از غضنفر می پرسن که خواهرت پسر به دنیا آورده یا دختر ؟ ؟ ؟<br>میگه : هنوز بهم نگفتن . . . نمی دونم دایی شدم یا خاله<br></span></p></div></div></td></tr></tbody></table>